تیم هوشمند ریسک

علی حبیبی

مدیر عامل
کارشناسی ارشد مهندسی مالی
دانشگاه علوم اقتصادی

امیرحسین معصومی

مدیر دپارتمان ریسک استراتژیک
کارشناس ارشد مهندسی مالی
دانشگاه خاتم

حمید موسوی

مدیر دپارتمان ریسک بازار
کارشناس ارشد مهندسی مالی
دانشگاه خاتم

علیرضا تقی زاده

مدیر دپارتمان ریسک اعتباری
کارشناس ارشد مدیریت مالی
دانشگاه تهران

معین نیکو سخن

کارشناس ارشد ریسک اعتباری
کارشناس ارشد مدیریت مالی
دانشگاه

شیما دوستی

کارشناس ارشد ریسک نقدینگی
کارشناس ارشد مهندسی مالی
دانشگاه تربیت مدرس

مرجان براتی

کارشناس ریسک بازار
کارشناسی ارشد مهندسی مالی
دانشگاه خاتم

هانیه ادیب مهر

کارشناس ریسک استراتژیک
کارشناس ارشد مدیریت مالی
دانشگاه

سمانه انصاری

کارشناس ریسک عملیاتی و تطبیق
کارشناسی ارشد مهندسی مالی
دانشگاه علم و فرهنگ

سهراب حقایق اصفهانی

کارشناس مدل سازی مالی
کارشناس ارشد
دانشگاه

مرضیه محمدی لاریجانی

کارشناس ریسک اعتباری
کارشناس ارشد
دانشگاه

آتوسا عمادالدین

کارشناس ریسک بازار
کارشناسی
دانشگاه
Menu